SIA "Heliks DS"                  Drošības sistēmu serviss


Mob.tālr...+371..29241895


E-pasts: heliks@heliks.lv

Ugunsdrošībai

 Ugunsaizsardzības sistēmu iekārtu tehniskā apkalpošana

Automātisko ugunsaizsardzības iekārtu projektēšanas, montāžas un tehniskās apkopes prasības reglamentē:
      - Latvijas Valsts standarts LVS EN CEN/TS 54-14- ”Norādījumi plānošanai, projektēšanai, instalācijai, nodošanai ekspluatācijā un tehniskajai apkopei.”

Iekārtu apkopes / sistēmas uzturēšana / dokumentācija

 Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem "Ugunsdrošības noteikumi" :

Šo noteikumu izpratnē lieto šādus terminus:

2.1. atbildīgā persona – Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9. pantā noteiktais tiesību subjekts;

129. Objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsaizsardzības sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli.

130. Ugunsaizsardzības sistēmai nodrošina tehnisko apkopi un remontu atbilstoši:

130.1. ugunsaizsardzības sistēmu būvniecību un ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām;

130.2. piemērojamo standartu prasībām;

130.3. ugunsaizsardzības sistēmas elementu ražotāju prasībām;

130.4. objekta ekspluatācijas īpatnībām.

132. Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju atjauno pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas brīža.

SIA "Heliks DS" piedāvā tehnisko apkalpošanu un remontdarbus, saskaņā ar apstiprinātu tehniskās apkopes reglamentu, reģistrējot pārbaudes ugunsaizsardzības sistēmas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnālā sekojošām sistēmām:

 - Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas;

 - Ugunsgrēka evakuācijas balss izziņošanas sistēmas;

 - Ugunsgrēka automātiskās dzēšanas sistēmas;

 - Dūmu novadīšanas sistēmas automātikas;

Tehniskās apkopes darbu periodiskums - ne retāk, kā reizi mēnesī vai arī ne retāk, kā reizi 3 mēnešos, ja ikmēneša pārbaudes izpilda pasūtītājs.

Tehniskās apkalpošanas līgums var tikt slēgts par vienu sistēmu vai arī sistēmu kopumu, kā arī kombinācijā ar apsardzes video vai piekļuves sistēmu apkopēm.

Cena pēc vienošanās sākot no 100,00 Eur / mēnesī

1 Kategorijas apsardzes darbības licence Heliks DS

 

Ugunsaizsardzības sistēmu projektēšana un būvuzraudzība

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas uztur darba kārtībā un ekspluatē saskaņā ar iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas prasībām.

Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas un tajās veiktās izmaiņas atbilst tehniskajam projektam un ugunsdzēsības automātikas iekārtas izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu un standartu prasībām.

 SIA "Heliks DS" piedāvā ugunsaizsardzības sistēmas projektēšanu un būvuzraudzību:

 Sertifikāts: BIS 3-00404 - Elektroiekārtu projektēšana - beztermiņa.

 Sertifikāts: BIS 5-00784 - Elektroiekārtu izbūves darbu būvuzraudzība - beztermiņa.

Cena pēc vienošanās

 

 

Ugunsaizsardzības sistēmu montāža / ierīkošana

 

Sertifikāts: BIS 4-00975 - Elektroiekārtu izbūves darbu vadīšana - beztermiņa.     

Lai pasūtītu sistēmu izcenojumus lūdzam nosūtīt uz Heliks DS Servisa e-pastu tehnisko uzdevumu :
- telpu vai teritorijas plānojumu, informatīvus materiālus(fotogrāfijas, zīmējumus) un prasību aprakstus.

Uzklikšķiniet šet lai nosūtītu e-pastu >>> serviss@heliks.lv.                                                                       

   Buvkomersanta registracijas aplieciba Heliks DS

 

                                  IZPĀRDOŠANA:

ADRESU UAS DETECTOMAT servisa noliktavas izpārdošana